Tamaita taiguagakhat, inungnut naunaipkaininngit, apiriyut tukhiutinik aadlallu tuhaqtipkaidjutingit tuniyauyuq ukunannga Nunavut Ayurhautingit Ihivriuqniqmut Katimayiingit pingittut uumunnga havauhikhaq-ihuaqtuq ihivriuninnginnut (takuinnarialik uumani inungnut atiliurniq) titiraqhimaniaquq hamunga taimaa naunariami piinarialaqihimayuq Nunavunmiutanut, inungit Kaanatami, aadlallu ilauyumayunut.

Pivikhagilaqtat pigiaqnianik Alianartumik Havakhaq tapkunani Avatiliqutit Havagiyainik havaqatauniqlu hivunikhaanut NUNAVUT!

Tapkuat NIRB-kut qiniqtut ayuitniliknik uuktuq-tukhanik tahapkununga havakhat:
  - Uqaqti/Kipuktaiyi (Inuktitut tamnaluniit Inuinnaqtun)
  - Avatiliqutinut Aulattiyi

Uuktugutit pilaqtauyut tikittiqlugu Fibruari 28, 2018.

Inuktitut
Inuinnaqtun
Qablunaatitut
Uivititut