Havaariyakhat: 
Hivulliqpaam Aulapkaiyi
Qaritauyakkut turaarutaa: 
Hivayautaa: 
(867) 983-4608

Karen inuuhimayuq Englandmi, nunatartiqhuni Kanatamun ilagiyanilu 1973-mi. Aliagiyai uyaqat pitarutigiyai alilayuqtarniq tapkunani Nunaliqutit Naunaiyainiq talvanga Queen’s Universitynga talvani Ontario ialilu alianaqpiartut ukiut maniqami havat havanguyuni humiliqak pingangnaani Kanata. 2018-mi Karen atuttiaqtumik iniqhiyuq Titiraqtaq tapkunani Aulatyutit Hivuliqtiuniq, atuqtitat tapkuat Universitynga Ottawa tamnalu Carleton Universitynga
Nutangugaluaqhuni ilauliqnia tapkununga Nunavumi Avatilikiyin Katimayin (NIRB) talvani Juni 2020, Karen allaungittuq Ukiurtaqtumun. Hivuani ilauliqniahaqhuni Ataniuyunut Hivuliqti, Karen atuqhimayai avataani 15 ukiut tapkunani Quinguyuq-Nunaqaqaqtut Piqatigit Ukiurtaqtumilu Havaktit Kanata (CIRNAC), havakhuni talvanga Iqaluit talvanga 2005 tikitlugu 2017 talvanilu Yellowknife talvanga 2017 tikitlugu 2020. Karen ilihimayauyuq amihunit tapkunanga piqataunia tapkuani Nunavumi Avatilikiyin Katimayin (NIRB) naalakvik pitquhilirinitlu pityuhiit kivgaqtuqhugit tapkuat Quinguyuq-Nunaqaqaqtut Piqatigit Ukiurtaqtumilu Havaktit Kanata (CIRNAC).
Tamnaunia Ataniuyunut Hivuliqti, Karen havalik piqaqtitiniq hivulirutit, hivuliqtiuniq aulainaqnilu tapkuat Nunavumi Avatilikiyin Katimayin (NIRB) aulatyutai havaktitlu piqaqtitiniqlu uqautyiniqmik, hivulirutit aturahuaqunitlu tapkununga Katimayit havariyaqaqtainut havangi tapkuat Nunavumi Avatilikiyin Katimayin (NIRB). Aliagiplugit tapkuatubluqtuhini, Karen aliagiyai piruqhainiq nautianik nunavalukniklu igalaaqaqvikmini; nuviqhaivaktuq nuviqhaniklu havanguyunik atuqtakhaminik tahapkununga qaumaqpiatitlugit ublut takulaqtatlu kamayiuniq kurliqtunut akinahuaqtunik.