ᐃᖃᓇᐃᔮᖓ: 
ᐃᓕᕆᐊᓕᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: 
ᐅᖃᓘᑎᖓ: 
(867) 983-4624

ᒨᓇ ᑕᐃᓗ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕈᖅᓴᔭᐅᓪᓗᓂ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒥ. ᐱᐊᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᓯᑎᐱᕆ 2017 ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᐅᓪᓗᓂ. ᑐᑭᓯᐊᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᕈᓐᓇᒐᓛᑦᑐᓂ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ. ᖁᕕᐊᒋᔭᖏᑦ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᔪᑦ ᒥᖅᓱᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒌᓐᓇᕋᓱᐊᖅᑐᓂᒋᑦ ᐃᓚᖏᑦ. ᐃᓅᖃᑎᖃᖅᑐᖅ ᐅᐃᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐸᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᒪᕐᕉᒃ ᐊᖑᑏᒃ (ᐊᑐᓂ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᓚᒌᖃᖅᑐᑎᑦ), ᒨᓇ ᑎᓴᒪᓂᑦ ᐃᕐᖑᑕᓕᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐃᕐᖑᑕᖅᑖᖑᒃᑲᓂᕐᓂᐊᖅᑐᖅ.