ᐃᖃᓇᐃᔮᖓ: 
ᐋᖅᑭᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓕᒃᑎᒍ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎ II
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: 
ᐅᖃᓘᑎᖓ: 
(867) 983-4609

ᔭᐃᑕ ᐅᕼᐅᒃᑲᓐᓄᐊᒃ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥᑦ ᐋᖅᑭᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓕᒃᑎᒍ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎ II ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᑯᓐᓄᑦ. ᐱᕈᖅᓴᓚᐅᖅᑐᖅ ᐳᐊᑦ ᑯᑯᐃᑦᓚᒻ, ᐳᕆᑎᔅ ᑲᓚᒻᐱᐊ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᒥᓂᒃ ᐱᔭᕇᖅᓯᓚᐅᖅᑐᖅ ᓴᐃᒪᓐ ᕗᕋᐃᓱ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒃᔪᐊᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᑖᖅᑐᓂ ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᖃᒐᓛᑦᑐᓂ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᑎᐊᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓕᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ.
ᐃᓕᓐᓂᐊᕇᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒧᑦ ᓅᓚᐅᖅᑐᖅ ᑭᓪᓕᖓᓄ 60 ᐊᒻᒪ ᓄᓇᖃᖅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓂ ᐱᖓᓱᓕᒫᓂᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓕᒫᓂᑦ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᒻᒪᕆᑦᑐᖅ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ, ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᒦᖔᖅᑐᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖅ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᑦᑐᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ, ᐊᒻᒪ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᒻᒧᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖑᓪᓗᓂ.
ᔭᐃᑕ ᓄᓇᖃᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᖃᓗᑦᑑᑦᑎᐊᒥ 22 ᐊᕐᕌᒍᓂᑦᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᖃᑕᐅᒋᐊᓐᖓᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓂᖓᓂᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ. ᐊᕐᕌᒍᒐᓚᐅᓯᒪᓕᖅᑐᓂᑦ, ᐋᖅᑭᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓕᒃᑎᒍ ᐅᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᑳᓐᑐᕌᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ 2014−ᒥ ᐅᑎᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᖅᑐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐋᖅᑭᑎᐊᓐᓯᒪᔭᕆᐊᓕᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ. ᐅᑎᕋᑖᖅᓯᒪᔪᖅ ᐋᖅᑭᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓕᒃᑎᒍ ᐅᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕙᑦᑐᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᑎᐊᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓕᓐᓂᑦ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᓂᑦ.
ᔭᐃᑕ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᓯᓚᒦᑦᑐᓂᑦ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᔅᓯᕙᐅᑕᐅᔪᖅ ᐃᒻᒥᑰᖅᑐᖅ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒧᑦ ᑎᒥᖓ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᑳᑎ ᑕᐃᒪᓐ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᕕᒃ. ᐃᑲᔪᑐᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕐᒥᔪᖅ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥ ᑲᑎᒪᔨᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᒥᐅᔪᓂᑦ ᐃᔅᓯᕙᐅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐅᕙᔪᒃ ᓄᓇᓕᒻᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᒻᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐃᖃᓗᑦᑑᑦᑎᐊᒧᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᖃᖓᑕᓲᒃᑯᑦ ᕿᓂᖅᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᐸᖅᓴᐃᔩᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ (CASARA). ᔭᐃᑕ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᓄᓇᒦᒋᐊᔅᓴᖅ, ᐱᖃᑎᒋᓪᓗᓂᒋᒃ ᒪᕐᕈᓕᐊᖑᖁᑎᖏᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓪᓚᖃᑦᑕᖅᑐᑎᑦ ᐅᓪᓗᐊᐃᓐᓇᖅ ᐊᐅᓪᓚᕐᕕᒋᓯᒪᔭᐃᓐᓇᖏᑦ ᐊᑕᖏᖅᑐᒋᑦ ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᑦ ᐊᒡᒍᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᑦ ᐅᐃᖓᓗ.