ᐃᖃᓇᐃᔮᖓ: 
ᐊᐅᓚᑦᓯᔨ, ᑐᓴᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: 
ᐅᖃᓘᑎᖓ: 
(867) 983-4610

ᓯᑎᐊᐸᓂ ᑕᑉᑑᓇ ᐱᕈᖅᓴᓚᐅᖅᑐᖅ ᕗᐊᑦ ᓯᒥᑦ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ ᐊᒻᒪ ᐅᑎᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒧᑦ 1996. ᓅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᖃᓗᑦᑑᑦᑎᐊᒧᑦ 1997 ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᖅᑐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᒻᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᒌᓐᓇᓕᖅᑕᖓ ᑕᐃᒪᓐᖓᓂᑦ. ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᓕᒃ ᐱᔭᕇᖅᓯᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᓪᓚᕕᒻᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒻᒥᑦ. ᓯᑎᐊᐸᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᓯᑎᐱᕆ 2013 ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓪᓗᓂ; 2016−ᒥᑦ ᐋᖅᑭᑎᐊᖅᑐᓯᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᖅᑐᓂ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ. ᑎᓯᐱᕆ 2017−ᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᓄᑦ ᖁᕝᕙᕆᐊᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒧᑦ, ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ. ᓯᑎᐊᐸᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖏᒐᐃᒻᒪᑦ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᒪᓕᖃᑦᑕᖅᑐᒋᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᑎᓱᓕᕋᐃᒻᒪᑕ ᐊᒻᒪ ᒪᔪᓕᕋᐃᒻᒪᑕ ᖃᓂᒋᔭᖏᓐᓂ ᑕᓯᕐᓂᑦ, ᑳᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᒪᕐᒥ ᐱᖃᑎᒋᓪᓗᓂᒋᑦ ᐃᓚᖏᑦ.