ᐃᖃᓇᐃᔮᖓ: 
ᑲᑎᒪᔨ
ᓄᓇᓕᖓ: 
ᖁᕐᓗᖅᑑᖅ, ᓄᓇᕗᒻᒥ
Appointment Agency: 
ᖁᕐᓗᖅᑑᖅ, ᓄᓇᕗᒻᒥ
ᐃᓱᓕᑉᕕᖓ: 
ᒫᔾᔨ 4 , 2025

ᕕᓕᑉ ᐃᓅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᒥᖕᒪᒃᑑᒻᒥ ᐱᕈᖅᓴᑉᓗᓂ ᐲ ᓴᐃᒻᒧᒻᒥ. ᐃᓚᐅᓕᕐᖢᓂ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᓄᑦ 2009ᒥ. ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᒥᖕᒪᒃᑑᒻᒥ ᖁᕐᓗᖅᑑᒻᒥᓗ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ. ᖁᑉᓗᖅᑑᒻᒥ ᒪᓐᓇ ᓄᓇᖃᖅᑐᖅ, ᐃᓚᐅᑉᓗᓂ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐊᖑᓇᓱᖕᓂᑯᑦ, ᐊᒻᒪ ᕿᓂᖅᑎᓂ ᐃᓚᐅᑉᓗᓂ. ᖃᐅᔨᒪᔨᐅᑉᓗᓂᓗ ᓄᓇᒧᓕᐊᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ. ᐅᖃᖁᖕᓇᖅᑐᖅ ᖃᑉᓗᓈᑐᑦ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓪᓗ.