ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᑉᓗᓗᒃᑖᖅ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᖃᖅᐳᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᒥᖕᓂᒃ ᐃᖃᓗᒃᑑᑎᐊᒻᒥ, ᓄᓇᕘᒻᒥ. ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓵᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐅᖃᕈᖕᓇᕐᖢᑎᒃ. ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖓᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᒥᓗ ᐃᓱᒪᑕᖓᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐅᖃᖃᑎᒋᔭᐅᔪᖕᓇᖅᑐᒃ ᖃᖓᒥᐊᖅ.  

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᕗᑦ ᑎᑭᐅᒪᔪᓄᑦ 24−ᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ, ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᖓᔪᖅᑲᐅᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᓄᑦ, ᐋᔩᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᒃ, ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓂ ᐱᓕᕆᕝᕕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓕᒃᑎᒍᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᒃ.