ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᖅᓱᐃᕙᒃᐳᑦ ᐊᒥᓱᓂᒃᑎᒥᐅᔪᓂᑦ

ᐊᑐᓗᐊᖏᑐᓂᒃ ᐊᓯᕙᖅᑎᕆᓂᖅ

ᐊᑐᓗᐊᖏᑐᓂᒃ ᐊᓯᕙᖅᑎᕆᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᒃᐳᖅ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐅᑉᓗᓂᒃ 45ᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᑉᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᕈᖕᓇᕐᓂᖏᑦ. ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓯᑕᒪᓂᒃ ᐊᑐᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᐊᑐᓗᐊᖏᑐᑦ ᐲᖅᑎᒐᐅᑎᓪᓗᒋᑦ: ᒪᓕᒃᖢᒍ ᐃᓚᖓ 92(1)−ᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᒪᓕᒐᕐᒥᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᖃᖅᐳᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᓂᒃ ᑐᓂᓯᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖓᓐᓂ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᒧᑦ ᒥᓂᔅᑕᒧᑦ

          a) ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖓᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᔪᒧᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᙱᒃᑯᓂ;
          b) ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖓᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᔪᒧᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕈᓂ;
          c) ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᖁᔭᐅᓗᓂ ᐅᕝᕙᓗᓂᑦ ᖁᔭᓈᖅᑕᐅᓗᓂ.


ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᒥᐅᔪᓂᒃ
ᐊᒥᓱᓂᑦ ᑲᑎᖅᓱᐃᓂᖓ


ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒃᓴᖏ


ᒥᓂᔅᑕᐅᑉ ᐃᓱᒪᓕᐊᖓ

ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ  

ᖃᐅᔨᓴᕐᒡᓂᑦ ᐱᔭᕆᐊᖁᖅᑐᓂᖅᓴᑦ ᐊᖏᓂᖅᓴᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᕐᓄᑦ ᐊᑐᒐᐅᓱᖅᑐᑦ ᐅᕙᓗᕙ ᐱᓕᕿᐊᖑᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕐᓂᐊᖅᐸᑦ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᓱᒫᓗᒍᑕᐅᓗᓂ. ᖃᐅᔨᓴᕐᓃᑦ ᐋᕿᒃᓯᓯᒪᔭᕆᐊᓖᑦ ᐊᕙᑎᒧᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᖏᓐᓄᑦ ᑎᑎᖃᒥᒃ ᐱᓕᕆᓱᐊᖅᑐᒧᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓄᓗᒃᑖᓂᒃ ᑐᓵᓂᕐᒥᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᓄᑦ. ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᒃᐸᑦ ᖃᐅᔨᓴᒐᐅᒐᓂᒡᓗᓂ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᓄᑦ ᑐᓂᔭᐅᓱᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᔪᖕᓇᐅᒻᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᕋᓂᖓ ᖃᐅᔨᓴᒐᐅᔪᖕᓇᕐᓗᓐᓂ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᓄᑦ.


ᐱᖓᓱᐃᓕᖓᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑐᑦ


ᑕᒪᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᒪᓕᒐᒃᓴᑦ

ᐃᖏᕋᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ  

ᐅᑯᐊ ᒪᓕᒐᒃᓴᐅᔪᑦ ᐊᑐᐊᒐᒃᓴᐅᔪᓪᓗ ᐃᓗᓕᖃᖅᑐᑦ ᐅᑯᓂᖓ:

(a)  ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᑯᑦ ᐱᓕᕆᔪᖕᓇᐅᑎᑉ ᐊᓕᓚᔪᖓᓂᒃ;
(b)  ᐊᑐᖏᑐᓂᒃ ᐊᓯᕙᖅᑎᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕐᓂᖓ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᐅᕙᓗᕙ  
(c)  ᐊᓯᖏᑦ ᓈᒻᒪᒃᓴᕈᑎᑦ ᐃᒪᓕᕆᔨᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕘᒻᒥ.

ᐊᕿᒐᐅᔪᑎᒃᓴᒥᒃ ᐱᑕᖃᓕᕈᖕᓇᕐᒪᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᕐᒥᒃ ᑕᐃᑉᓱᒧᖓ ᐱᓕᕆᐊᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᖅᑐᒧᑦ, ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᓄᑦ ᐅᕙᓗᕙ ᒐᕙᒪᓐᓄᑦ.  

ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖓᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐱᔪᑎᖃᖅᑐᖅ:

(a)  ᐆᒃᑐᖃᕐᓗᓂ ᐊᒃᑐᐃᓂᐅᓇᔭᖅᑐᓂᒃ ᓄᓇᒧᑦ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᓪᓗ ᓄᓇᕘ ᐃᓗᐊᓐᓂ ᓄᓇᑖᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓄᑦ;
(b)  ᐃᓱᒪᓕᐅᕐᓗᓂ ᓄᓇ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᓇᓗᓇᕈᑲᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᖕᒪᖔᑖ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᐋᕿᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑎᒍᑦ;
(c)  ᑐᑭᓯᑲᓂᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᖁᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑎᒥᖑᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᒪᓕᒃᑎᑦᓯᔪᖕᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓄᓇᒥᒃ ᓂᕐᔪᑎᓄᓪᓗ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕐᓂᖅᐸᑕ; ᐊᒻᒪ
(d)  ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᓂ ᓈᒻᒪᑎᐊᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑉ ᐊᒃᑐᐃᓂᕐᓄᑦ ᑎᑎᖃᖓᓐᓂ.


ᐃᖏᕋᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ