ᓄᓇᕘᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐱᖃᖅᑎᑦᓯᕙᒃᐳᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᑉᓯᖕᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᑎᑦᓯᑉᓗᑎᒃ, ᐃᓱᒫᓗᒋᔭᓯᓗ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᓯ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᖕᓴᕐᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᓄᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓱᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᒐᐅᑉᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᒐᕙᒪᓄᓪᓗ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᖕᓇᖅᑎᑕᐅᑉᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᑦ ᐃᖃᓗᒃᑑᑎᐊᒻᒥ, ᑐᓵᔪᒪᔪᓪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒡᓗ ᐃᓕᖕᓂᒃ!

ᐊᔪᖏᑕᒥᖕᓂᒃ ᐱᓕᕆᓱᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓂᐱᖏᑦ ᑐᓵᔭᐅᖁᓗᒋᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᓗᒃᑖᖏᓐᓂ. ᐊᔪᖏᓂᓗᒃᐸᒃᐳᑦ ᑲᑎᖅᓱᐃᑉᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᐅᑎᓐᓂᓗᒃᖢᒋᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᔨᐅᖏᒻᒪᑦ ᑲᓇᑕᒻᒥ, ᐱᒋᐊᓚᐅᕐᖢᓂ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᕌᒐᖏᓐᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᒻᒥ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᖓᓂ 12.2.5 ᓄᓇᕘᒻᒥ ᓄᓇᐅᑉ ᓇᖕᒥᓂᖅᑖᕈᑎᖓᓂ ᐊᖏᕈᒻᒥ: 

ᑐᕌᒐᕆᔭᖏᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓂᓗᐃᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᒥᐊᓂᖅᓯᓂᕐᒥᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒥᒡᓗ ᐊᑐᒐᐅᔪᓐᓂᒃ ᓯᕗᓂᕐᒥᓪᓗ ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖏᑕᓗ ᐊᖏᕈᑎᑉ ᐃᓗᐊᓐᓂ ᓄᓇᖃᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪ ᒥᐊᓂᖅᓯᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᐅᑉ ᑕᑯᕋᓐᓂᕐᓂᖓᓐᓂᒃ ᓄᓇᕘᒻᒥ ᐊᖏᕈᑎᑉ ᓄᓇᖁᑎᖏᑕ ᐃᓗᐊᓐᓂ…”

ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᖃᑉᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐃᓗᐃᓐᓇᖅᑐᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᕖᕖᑎᑐᑦ ᑕᑯᔭᐅᔪᖕᓇᖅᑐᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᔪᑕᐅᑉᓗᑎᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᓯᖓᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᐃᓚᐅᔪᖕᓇᕐᒪᖔᖅᐲᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓂᐊᖅᐸᓯ ᐃᓄᓗᒃᑖᓄᑦ ᑕᑯᔭᐅᔪᖕᓇᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᑎᒃᓴᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᑦ ᐃᓚᐅᔪᖕᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᑉᓯ ᖃᓂᒋᔭᖓᓐᓂ!

ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓕᓯᓱᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᒃᑐᐃᓂᕐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᑯᓂᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᒻᒧᑦ ᐃᓄᓗᒃᑖᓄᑦ ᑕᑯᔭᐅᔪᖕᓇᖅᑐᒧᑦ. ᑐᓴᒐᒃᓴᕗᑦ ᑕᑯᔪᖕᓇᖅᐸᓯ ᓱᓇᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᒪᖕᒪᖔᑉᑖ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᒋᔭᕐᓂᒃ ᐃᓕᓯᓱᐊᕈᕕᑦ ᐃᓕᓯᔪᖕᓇᖅᐳᑎᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᒃᓴᒻᒥᒃ!

ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓄᓗᒃᑖᓂᒃ ᑲᑎᒪᑎᑦᓯᕙᒃᑭᕗᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᕙᒃᖢᑎᒃ ᑲᑎᒪᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓵᓂᕐᒥᒃ ᑲᑎᒪᑎᑦᓯᕙᒃᖢᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᒃᑐᒐᐅᓂᐊᖅᑐᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᖅᑐᒧᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᕐᒥᖕᓂᒃ ᐅᖃᕈᖕᓇᖁᑉᓗᒋᑦ ᐃᓚᐅᓗᑎᒡᓗ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᒻᒥ.  ᑕᑯᒋᐊᕈᖕᓇᖅᐳᓯ ᐅᑉᓗᖅᓯᐅᑎᓐᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓐᓂ ᑲᑎᒪᓂᕐᓂ ᐅᖃᕈᖕᓇᖁᑉᓗᓯ ᓇᓕᐊᖕᓄᑦ!