ᐃᖃᓇᐃᔮᖓ: 
ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᐅᑉ ᑐᒡᓕᐊ
ᓄᓇᓕᖓ: 
ᐃᖃᓗᐃᑦ
Appointment Agency: 
ᓄᓇᕗᒻᒥ
ᐃᓱᓕᑉᕕᖓ: 
ᔫᓐ 30, 2026

ᐃᓅᓚᐅᖅᑐᖓ ᐊᑭᓪᓖᑦ ᓯᓚᑖᓂᑦ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᑉ. ᓄᓇᖃᖅᓯᒪᔪᖓ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᒥᑦ ᑭᓯᐊᓂ 2016-ᒥᑦ ᓄᒃᑎᓚᐅᖅᑐᖓ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᖓᓄᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ. ᑲᑎᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖓ ᐱᖓᓱᓂᒡᓗ ᐃᓐᓇᕈᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᕿᑐᕐᖓᖃᖅᑐᖓ ᐊᒻᒪ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐃᕐᖑᑕᖃᖅᖢᖓ. ᑲᑎᒪᔨᐅᕝᕕᖃᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᙱᑦᑐᓂᒃ ᑎᒥᐅᔪᓂᑦ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᖢᖓ, ᑐᖓᓕᐅᔪᓐᓇᖅᖢᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᔨᑐᐃᓐᓇᐅᓗᖓ. ᐱᔨᑦᑎᕋᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖓ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᑲᑎᒪᓂᕐᓂᑦ, ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᑐᓵᓂᖃᕐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᑎᒪᓂᕐᓂᑦ ᒪᓕᒐᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ. ᓂᐅᕐᕈᕝᕕᒋᓯᒪᔭᐃᓐᓇᐸᓗᒋᔭᒃᑲ ᐊᑕᖏᐸᓗᒃᖢᑎᒃ ᓄᓇᕘᒥᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᕝᕕᐅᔪᓂᑦ.
ᐱᓕᕆᓪᓚᕆᒐᓱᒃᓯᒪᔪᖓ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐋᖅᑭᒐᓱᐊᖅᖢᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪᐃᖏᓐᓇᖅᑐᒥᒃ, ᐱᕙᓪᓕᐊᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᑯᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᒃᓯᒪᔪᖓ ᓄᓇᕘᒥᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥᑦ (NAC) ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᓯᒪᓪᓗᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᒥᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔭᓐᓂᖔᖅᖢᓂ, ᓄᓇᒥᐅᑕᐅᓯᒪᓂᕐᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᕕᒋᖃᑦᑕᓚᐅᖅᓯᒪᔭᓐᓂᑦ, ᐱᕙᓪᓕᐊᓯᒪᔪᖓ ᒫᓐᓇ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᖅᐳᑦ ᐃᓅᓯᕆᕙᐊᐅᖅᑕᕗ(ᑦ). ᐃᒃᐱᒍᓱᒃᑐᖓ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᖅᑎᒍᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᐃᓐᓕᐊᖅᓯᒪᔭᓐᓂᑦ, ᐅᒃᐱᕈᓱᒃᑐᖓ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓇᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᓯᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑕ ᐃᓕᖅᑯᓯᑦᑎᓐᓄᑦ. ᐊᖏᖅᓯᒪᔪᖓ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᒪᓪᓗᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᒥᒋᔭᖏᓐᓂᒃ.