ᐃᖃᓇᐃᔮᖓ: 
ᒥᐊᓂᖅᓯᔨ, ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᐸᓕᐊᕕᐅᑉ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: 
ᐅᖃᓘᑎᖓ: 
(867) 983-4605

ᑲᓯᐅᓪ ᑲᐳᓚᒃ ᕿᓐᖓᐅᒻᒥᐅᑕᔅᓴᔭᓪᓚᕆᒃ ᐊᒻᒪ ᓅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐃᖃᓗᑦᑑᑦᑎᐊᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᒃᑲᓂᖅᑐᓂ. ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᒃᑐᓂ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᓪᓗᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᐊᐃᑉᕆᓕ 2018 ᐊᒻᒪᓗ ᒫᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᖓ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᓪᓗᓂ, ᐋᖅᑭᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓕᒃᑎᒍᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨ. ᑲᓯᐅᓪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑖᖅᓯᒪᔭᖓ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᖏᑦ ᐅᕙᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᕗᑦ. ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᐊᖑᓇᓱᒋᐊᔅᓴᖅ, ᐃᖃᓗᒐᓱᒋᐊᔅᓴᖅ, ᐊᒻᒪ ᑐᐱᖅᓯᒪᒋᐊᔅᓴᖅ ᐃᓚᖏᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓃᕋᐃᒻᒪᑦ.