ᐃᖃᓇᐃᔮᖓ: 
ᐋᖅᑭᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓕᒃᑎᒍ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎ I
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: 
ᐅᖃᓘᑎᖓ: 
(867) 983-4622

ᒦᔭ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕈᖅᓴᔭᐅᓪᓗᓂ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᒥ, ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᒦᔭ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐃᓚᐅᓕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ 2016-ᒥᑦ ᐱᒋᐊᓕᓵᖅᖢᓂ ᐋᖅᑭᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓕᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᐅᓪᓗᓂ. ᒫᓐᓴ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐊᔪᕈᓐᓃᕐᓴᖅᐸᓪᓕᐊᔪᖅ, ᓄᓇᖓᓂ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᓐ. ᒦᔭ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᐃᓐᓇᐅᔭᕐᒪᓐ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ. ᒦᔭ ᐃᓅᓱᒃᑐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔨᐅᔪᖅ ᐅᑯᓄᖓ ᐃᑳᕐᕕᒃᒧᑦ: ᐃᑳᕐᕕᒃ (Barriers to Bridges), ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ᑲᑎᑎᒍᑎᐅᕙᒃᑐᖅ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᑦ ᐃᓅᓱᒃᑐᖏᓐᓂᒃ ᑲᑎᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ. ᒦᔭ ᐃᓚᒋᔭᐅᓚᐅᕐᓯᒪᖕᒥᔪᖅ ᐅᕙᓂ 2019 ᑕᕆᐅᒃᑯᑦ ᐃᑳᕐᕕᒃ (Ocean Bridge Program), ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᖢᓂ 39-ᓂ ᐃᓅᓱᒃᑐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥᙶᖅᑐᓂᒃ ᓇᑭᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ ᑕᕆᐊᕐᒥᒃ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᕆᐅᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ. ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᑦᑎᐊᕐᑐᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᓂᒃ ᐃᓅᓱᒃᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃ, ᖃᓪᓗᓈᓂᙶᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂᒃ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥᑦ ᒪᑐᒧᖓ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᙳᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ ᐊᒃᑐᐃᒍᑎᓂᒃ ᐱᐅᓯᕚᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒻᒦᖏᒐᐃᒻᒪᑦ, ᒦᐊ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᐃᖃᓗᒐᓱᓐᓂᕐᒥᑦ, ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᖃᑎᒋᓪᓗᓂᒋᑦ ᐃᓚᖏᑦ.