ᐃᖃᓇᐃᔮᖓ: 
ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎ ᐋᖅᑭᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓕᒃᑎᒍ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: 
ᐅᖃᓘᑎᖓ: 
(867) 983-4622

ᒦᔭ ᐃᓅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕈᖅᓴᔭᐅᓪᓗᓂ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᒥ, ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᐱᔭᕇᖅᓯᓯᒪᔪᖅ ᑭᓪᓕᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᒻᒥ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ 2014. ᒫᓐᓇᐅᔪᒥᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐃᑳᕐᕕᒻᒧᑦ, ᐱᓕᕆᐊᖅ ᑲᑎᑦᑎᑦᑎᕙᑦᑐᑦ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᐃᑦ ᑲᑎᑦᑎᑕᐅᓪᓗᑎ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᑦ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᐅᑎᔪᓐᓇᓂᐊᕐᖓᑎᒃ. ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᒻᒥᔪᖅ ᐃᖃᓗᑦᑑᑦᑎᐊᖅ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒻᒦᖏᒐᐃᒻᒪᑦ, ᒦᐊ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᐃᖃᓗᒐᓱᓐᓂᕐᒥᑦ, ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᖃᑎᒋᓪᓗᓂᒋᑦ ᐃᓚᖏᑦ. ᒦᔭ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓕᓚᐅᖅᐳᖅ ᑲᑎᒪᔨᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎ ᐋᖅᑭᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓕᒃᑎᒍ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᐅᓪᓗᓂ ᐅᒃᑐᐱᕆ 2016-ᒥ.