ᐃᖃᓇᐃᔮᖓ: 
ᑐᒃᓯᕋᐅᑕᐅᔪᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᔨ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: 
ᐅᖃᓘᑎᖓ: 
(867) 983-4616

ᕗᕌᓐᓯᔅ ᐃᒥᖓᒃ ᐃᓅᓚᐃᕐᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᕈᖅᓴᖅᖢᓂ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᓂᒃ, ᓄᓇᖃᓕᖅᑐ ᑰᒑᕈᒥᑦ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᐅᓕᖅᑐᓂᒃ. ᕗᕌᓐᓯᔅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐃᓚᐅᓕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐋᒐᓯ 2019-ᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᓕᓵᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑎ. ᐊᓂᒍᐃᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ 2017-ᒥᑦ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᓯᓚᑦᑐᕐᓴᖅᕕᒃᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᑖᖅᖢᓂ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᒥᑦ. ᕗᕌᓐᓯᔅ ᖃᖓᑦᑎᐊᕈᓗᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐅᔭᕋᒃᓯᐅᕐᕕᒃᒥᑦ ᕼᐆᑉ ᐸᐃᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓵᕐᓂᑰᓪᓗᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ ᐅᕙᓂ ᒑᒍᕆ ᔫᓂᕘᓯᑎᒥᑦ. ᐅᒃᐱᕈᓱᒃᑐᖅ ᐱᓕᕆᓕᒪᓂᖓ ᐃᑲᔪᕈᑎᐅᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃ ᒫᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓕᖅᑕᖓᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᓕᓵᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑎ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓃᕌᖓᒥ ᕗᕌᓐᓯᔅ ᖁᕕᐊᒋᔭᓕᒃ ᐃᖃᓗᒐᓱᖕᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓪᓛᑲᑕᖕᓂᖅ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᒃᑯᑦ ᐃᓚᒌᖑᓪᓗᑎᒃ.