Havaariyakhat: 
Qauyihainirnut Kiuliqiyi I
Qaritauyakkut turaarutaa: 
Hivayautaa: 
(867) 983-4616

Francis Emingak inuuyuq piruqhagauyuqlu talvani Ikaluktutiak, nunaqaqhimayugaluaq talvani Kugaaruk qaphinut ukiunut. Francis ilaulirtuq tapkununga Nunavut Aviktulikyiit Katimayiit (NIRB) havaqatigit Aagasi 2019-mi tamnaupluni Nukakhiq Qauyihainirnut Kiuliqiyi. Iniqhiyuq talvani 2017-mi tapkkunanga Nunavut Ukiurtaqtumi Hilattuqhaivik alilayurtaqhuni tapkunani Avatiliqinirnut Qauyihaqtuliqiyi Havaguta. Francis hivuani havakhimayuq uyarakhiuqtini havakvaitni talvani Hope Bay qangahaqlu havaktuq naunaiyainiq ikayuqti tapkunani Timinga Nunaliqiyit tapkunani Universitynga Calgary, ukpiriya atuqhimaniqni ikayuqniaga nutami havangani tamnaunia Nukaqhiq Qauyihainirnut Qauyihaqtuliqiyi (JTA). Ihumamilirangami Francis angunahuarumayuktuq iqalukhiurniq hiniktariarniqlu ukiunga ilaginilu.