ᐃᖃᓇᐃᔮᖓ: 
ᑐᓵᔨ/ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨ II
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ: 
ᐅᖃᓘᑎᖓ: 
(867) 983-4614

ᔫᓯ ᑕᒃᑐ ᑕᓗᕐᔪᐊᕐᒥᐅᑕᖅ, ᓄᓇᕗᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᖅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑐᓵᔨᐅᓪᓗᓂ/ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑦᑎᔨᐅᓪᓗᓂ 2005-ᒥᓂᑦ. ᔫᓯ ᐃᓄᑦᑎᑑᕈᓐᓇᑎᐊᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᑐᓂ ᐃᓚᖏᓐᓂᑦ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᖓᓂ ᑐᑭᓯᐊᔭᖏᑦ ᐅᐃᕖᑎᑑᖅᑐᑦ. ᑐᓵᔨᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖅ ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓵᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐱᖅᑯᓯᖃᑎᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ, ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ, ᓇᑲᑎᕆᔨᐅᓂᕐᒥᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐅᖃᓪᓚᖃᑦᑕᕐᓂᖅ. ᖁᕕᐊᕕᔭᖏᑦ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᔪᑦ ᓄᕕᖅᓴᕐᓂᖅ, ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᓂᖅ, ᓴᓇᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᒥᖅᓱᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᓂᖅ ᐅᐱᕐᖔᒃᑯᑦ.