Piqatauyut maniktakhait ikayuqtai inungnit paqatauni tapkuat pivaliatitni aktuanit nauniayaqni havagiyauyut tapkunanga Nunavut Avatiligiyit Katimayit (NIRB) malikhugit tamatkiknik tapkuat Nunavut Angigutit tapkuatlu Nunavut Parnainiq Havanguyutlu Naunaiyaqni Piquyat (NuPPAA). Piyagangata piqatauyut maniktakhait piyaulaqni, aulatauyut tapkunanga kavamatuqatkut timingat tapkuat Quinguyuq-Nunaqaqaqtut Piqatigiknit Ukiurtaqtumilu Havaktit Kanata (CIRNAC).

Maniktakhat piyaulaqtut inmiguqtut, Nunaqaqaqtut timiuyut, kuapurisanguqhimayutlu maniliuqtiungittut timingi piyumayut naunaiyainiqmun. Tamna maniktaq akiliqtutaulaq pilaqtunut akiliqtutit, tahapkuatut aulagutai akitunit akiliqtutitlu ayuitniliknut ikayuqhiutininut piqataunit. Tukhigautit maniktakhanut hannaiyaqhimayalgit malikhugit tapkuat Piqatauyut Maniktakhait Hivuligutit Piqatauyutlu Maniktakhait Tukhigautit piqaqtitat tapkuat Quinguyuq-Nunaqaqaqtut Piqatigiknit Ukiurtaqtumilu Havaktit Kanata (CIRNAC) naunaiyainiqmun.

Tamna maniktakhat naunaiyaiyit katimayigalaat ilikkuqtut tapkunanga Nunavut Avatiligiyit Katimayit (NIRB) ihumaginiaqtai tamaita tukhigautit atugahuaqunilu tuniuqaqni maniktakhat tukhigautinut malikhugit tapkuat taihimayutr pilagutinut maligait. Tamaita atuttiaqtut tukhigautit piyaqaqniat sainiqni tamna angigut tapkununga Quinguyuq-Nunaqaqaqtut Piqatigiknit Ukiurtaqtumilu Havaktit Kanata (CIRNAC), tapkunani akiliqtutit piyaulat kititauninut.

Tatya Maniktakhat Pilaqnit:

Niqiliqivik 10, 2020: Quinguyuq-Nunaqaqaqtut Piqatigiknit Ukiurtaqtumilu Havaktit Kanata (CIRNAC) pitquiyut tukhigautinik tapkunanga inmiguqtunit ilagitlu qiniqtut piqatauniqmun maniktakhat piqatauyangi tapkunani Nunavut Avatiligiyit Katimayitkut (NIRB-kut uvaluniit Katimayit) naunaiyaqni tapkuat Agnico Eagle Uyagakhiuqvit Nanminilgit (Agnico Eagle) “Tagiulik Halumaittuq Imaqta Kuviraqnia Tariuqmun”, Havanguyuq Uukturut, uukturut ihuaqhigiaqnia tamna angiqhimayuq Meliadine Guulit Uyarakhiuqvik Havanguyuq (NIRB-kut Titigaquta Nappaa 11MN034). Tukhirautit maniktakhanut hannaiyarialgit malikhugit tapkuat Ilauyut Maniktakhat Hivulirutit tuniyat CIRNAC-kut tuniyalgitlutapkununga CIRNAC-kut qangiqtitnagu Apitilirvik 11, 2020. Tuhuamaniaqat iniqhimaittut tukhigautit ihumagiayulaittut.

•    Qagitauyanit Pilugit tapkuat Piqatauyut Maniktakhat Tuhaqhit (Qablunaatun)
•    Qaritauyanit pilugu tamna Ilauyu Maniktakhat Tuhaqhit (Uiviititut)
•    Qagitauyanit Pilugit tapkuat Piqatauyut Maniktakhat Tuhaqhit (Inuktitut)
•    Qagitauyanit Pilugit tapkuat Piqatauyut Maniktakhat Hivulirut Tukhirautlu Tatatiqvik

Tamna Piqatauyut Maniktakhat Hivulirut Tukhirautlu Tatatiqvik, piyaulaqmiyuq qaritauyakkut talvanga https://www.nirb.ca/ikt/project/125515 uvaluniit qiniqlugu tamna piqata Titiraq Naunaipkut (331030) atuqlugu tapkuat NIRB-kut inungnut titiraqaqvia. Piqatauyut turalaqmiyat tapkuat CIRNAC-kut atuqlugu qaritauyakkuruta talvani aadnc.aidefinanciereparticipants-participantfunding.aandc@canada.ca uvaluniit tapkuat NIRB-kut talvani info@nirb.ca uvaluniit akiittukkut hivayaut talvani 1-866-233-3033 apiqutikhanut.

 

Hivuani Manngit Ikajuutingit Hailijakhangit:

UBLUIRVIA 11, 2018: Quinguyuq-Nunaqaqaqtut Piqatigiknit Ukiurtaqtumilu Havaktit Kanata (CIRNAC) pitquyai tukhigautit inmiguqtunit ilagitlu qiniqtut piqatauniqmun maniktakhat piqatauyangi tapkunani Nunavut Avatiligiyit Katimayitkut (NIRB-kut) naunaiyaqninik tapkuat Baffinland Iron Uyagakhiuqvit Kuapurisankut “Tukligit 2 Pivaliatitnit Havanguyuq Uuktugut”, tamna uuktugut ihuaqhigiaqninik taphuma angiqtauhimayuq Nulluuyak Havanguyuq (NIRB-kut Titigaquta Nappaa 08MN053). Tukhigautit maniktakhanut hannaiyagialgit malikhugit tapkuat Piqatauyut Maniktakhat Hivuligutit pitagaulutiklu tapkunanga Nunavut Avatiligiyit Katimayit (NIRB) qangiqtitnagu tamna UBLUQTUHINIA 11, 2019.

Tuhagakhat pipllugit tapkuat Tukligit 2 Pivaliatitnit Havanguyuq Uuktugut nalvaulaq talvani Nunavut Avatiligiyit Katimayitkut (NIRB-kut) inungnut titigaqutit talvani www.nirb.ca/project/123910.

 

UBLUQTUHINIA 7, 2019: Quinguyuq-Nunaqaqaqtut Piqatigiknit Ukiurtaqtumilu Havaktit Kanata (CIRNAC) pitquiyut tukhigautinik tapkunanga inmiguqtunit ilagitlu qiniqtut piqatauniqmun maniktakhat piqatauyangi tapkunani Nunavut Avatiligiyit Katimayitkut (NIRB-kut) naunaiyaqni tapkuat Agnico Eagle Uyagakhiuqvit Nanminilgit “Qilalugaq Pamiunga Haulvik Angikliktiqtauhimayuq Havanguyuq Uuktugut”, tamna uuktugut ihuaqhigiagut taphumunga angiqtauhiamyuq Apuqtinnartuq Guulit Uyagakhiuqvik (NIRB-kut Titigaquta Nappaa 16MN056). Tukhigautit maniktakhanut hannaiyagialgit malikhugit tapkuat Piqatauyut Maniktakhat Hivuligutit pitagaulutiklu tapkunanga Nunavut Avatiligiyit Katimayit (NIRB) qangiqtitnagu tamna IIJJIIRURVIA 7, 2019.

 

 

Tuhagakhat piplugit tamna Qilalugaq Pamiunga Haulvik Angikliktiqtauhimayuq Havanguyuq Uuktugut nalvaulat talvani Nunavut Avatiligiyit Katimayitkut (NIRB-kut) inungnut titigaqutit talvani www.nirb.ca/project/125418.

Tunihiniq iniqhimayunik maniktakhanut tukhigautinik:

Tukhigautit maniktakhanut hannaiyagialgit malikhugit tapkuat Piqatauyut Maniktakhat Hivuligutit piqatitai tapuat Quinguyuq-Nunaqaqaqtut Piqatigiknit Ukiurtaqtumilu Havaktit Kanata (CIRNAC) piyauyalgitlu Nunavut Avatiligiyit Katimayitkut (NIRB-kut) qangiqtitnagu tamna kiklikha taihimayuq talvani Piqatauyut Maniktakhat Tuhaqhit. Iniqhimaittut tukhigautit ihumagiayulaittut.

Piqatauyut Maniktakhai tukhigautit tuniyaulat tugaqpiaqhugit tapkuat Nunavut Avatiligiyit Katimayit (NIRB) atuqtauvaktukkut titigaqaqvikkut, kayumiktuurut uvaluuniit qaritauyakkut:

Tuhaqtakhaa: Environmental Administration
(Avatiliqutit Aulatyutai)
Nunavut Impact Review Board
(Nunavut Avatiligiyit Katimayiit)
29 Mitik St., P.O. Box 1235
Cambridge Bay, NU X0B 0C0
Kayumiktuurut: (867) 983-2594
Qaritauyakkut: info@nirb.ca