Piliuliraikpat havauhikhaqmik tunitinnagulu havauhikhaqmik tukhiutinik ukununnga Nunavut Parnainirmut Katimayiingit, pitquyauyuq Ikayuqtiuyuq ilaupkaiyuq uqaqatigiiktumiklu qilaminnuaq avaliittumut inuk nunallaamit, unalu nunallaani ilauyumayunut. Tamainni nunallaani qaffiuyut inuit, nunallaani katimayut inuilluuniit ilauyumayut piqaruknaqhiut akhuurutauyuq nunallaaniilihimaniq piyuq pioumayauyumut havauhikhaq unalu, taimaa, piniaqtuq uumunnga Ikayuqtiuyup ilihimaninnga nanminikni ilihimayanginnik.

NIRB-kut pitquyait hat inungnik ilaupkaiviuyuq atuqtautillugu havauhikhaq, unalu, kihimi kikliqangittuq ukununnga:

  • Havauhikhaq tukhiutinik piliurniq
  • Avatiliriniqmut naunaiyainiqmik havaangit (naunaiyainiq havaangit unalu/unaluuniit ihivriuqtuq havaangit)
  • Laisiqtiliqniq/Naunaitkutaliriniq havaangit
  • Havauhikhaq piliurniq
  • Umikvinga
  • Umiktinnagit

Akhuurutauyuq tunigiami naunaitkutaq nakuuyumik piluni ihumagilugu ilitarininnga amigaittut aadlatqiinguyut inuit Nunavunmi. Ikayuqtiuyut ilitariyakhait unipkaanga maniliurninngalu nunagiyanganik, unalu qangarnitaq nunallaat ilihimaninnga piyut pivallianiqmut, unalu NIRB-kut havaangit. Havauhikhaq tukhiutiniit tuniyauyuq NIRB-kunnut naunaiyaiyakhaq piqaqtukhaugaluaq naunaitkutamik inungit uqaqatigiikniqmut pinahuarutinganik/maligamik tamna Ikayuqtiuyuq havaktanginnik, pinahuaqtangilluuniit.