Piliuqtuq qanuqtut uqaqtakharnik ihuaqtuq

NIRB-kut akhuraaluk nakuugiyait inuit qanuqtut ihumagiyanginnik ihivriurutininnganut. Hapkuat apirhuutit piliurhimayut havaqatiptiknit uumani Yukon Avatiliriniqmut unalu Inungnut ikayuutikhait Ihivriuqniqmut Katimayiit tunigiamilu ikayuutauyut naunaiyainiq piliuriami naunaittumik uqaqtakhanik tuniyut ihivriurniqmut: 

1. Humik nakuugiviuk piumayauyumit havauhikhaqmi?
Nakuugiyanginnik ilaliutiniaqtuq ihuaqtuq huradjanut qanurittut/amihuuningit, avatiliriniqmut qanuriliurutingit (nuna, anirhaaktaptiknik, imaq), hanaugaliurninngit, inungit/ilihaidjutingit nakuugiyanginnik (naniriaqtuqniq, inuuhingit), hunavaluillu Qanuqtut atuqpakpiuk ilaliutivakpilluuniit talvunga?

2. Qanuqtut tahapkuat nakuugiyanginnik qanuriliurutauva ayurhaqtitauyuqluuniit piumayauyumit havauhikhaq, huuqlu?
Naunaiqlugu qanuqtut ihumagiviuk hapkuat nakuugiyanginnik qanuriliurutauniaqtut taimaa havauhikhaq pigumi. Qanuqtut una aadatqiinguyuq tadjamimut?

3. Ihumagiqaqqit qanuqtut hapkuat qanuriliurutingit ikikliyuumiqtaaqtut piiqtaaqtulluuniit?  
Ilaliutilugu qanuriliurutinik ihumagiyat ikikliyuumiutiniaqtuq havauhikhamut qanuriliurutinginnik, huuqlu ihumagiviuk hapkuat qanuriliurutingit nakuuniaqqa.

4. Ihumaalutitit piva atuqtaraluarnit, naunaiyainiq ilihimayarnik naunaitkutalluuniit tuniyauyuq iliknut kinaminmit?  
Una ikayurniaqtuq naunaiyaiyiuyut ihumagiamikni naunaitkutat pipkailugillu talvannga piyakhaq apirhuutinik, piqarumi.