Titiqqanik Tutquqtiriniqmut Tuniqhainiq

Nunavut Avatilirinirmut Katimayiit (NIRB) ihariagiyuq Havauhikhaq Ikayuqtiuyut atiliuriami maniliqidjutikhamut NIRB-kunnut qaritauyakkut inungnut atiliurniq pipkaidjtigiami tuniqhaininnganik havauhhikhamut tukhiutiniit ikayuqtuqlu naunaitkutaq ukunuuna qaritauyakkut uuktuut apirhuut. Talvannga naunaiyainiq aullaqtiqat havauhikhamut tukhiutinik, havauhikhaq nampangit piliuqtauniaqtut uumunnga qaritauyakkut inungnut atiliurniq. Tamna havauhikhaq nampangit naunaiqniaqtaa havauhikhaq-ihuaqtuq naunaitkutaq uumannga qaritauyakkut uuktuut apirhuut, nunauyarmiklu havauhikhamit, havaangit nunauyaq, naunaitkutaq naunaiyainiqminganik, atiliurninngalu tamainnut titiqqat naunaitkutallu piyut uumunnga naunaiyainiq havauhikhamut tukhiutinik.

Tamna havauhikhaq nampangit piyuq iniqhimayumik atiliurniq naunaitkutamit piyuq naunaiyaininnganut havauhhikhamut tukhiutinik, pipkaidjutiyuq angmaumayumik piinarialik inuknit ilauyumayunillu. Tuniqhainiq naunaitkutanik naunaiyaininnganik, NIRB-kut pipkaidjutiniaqtuq ilauyut havauhikhanut nampangit ihivriuriami titiraqniq tunigiamilu qanuqtut ihumagiyanginnit tuniyuq atuqhugu qaritauyakkut qanuqtut ihumagiyanginnik apirhuut.

Avaliittuq havauhikhaq nampait nakuutqiamik piyut atuqhugu qinirhianiq inungnut atiliurniq havarutinganik iliuraqlugulu uuktuutit nampanganik, titiraup nampanga havauhikhapluuniit atinga taininnganik qinirhialuni.