Iniqhimayuq havauhikhaq tukhiutinik ihariagiyauyuq ihuarhigiami NIRB-kut naunaiyainiq havaangit ilaliutiyukhaqlu naunaitkutaq uumuuna piumayauyuq havauhikhaq, humi inniaqtuq, qanuqtullu piniaqtait, qakugulu piniaqtuq aadlallu ikayuutauyut naunaitkutaq ikayuriami naunaiyaininnganut piumayanginnut ayurhautimut pigiami piumayanginnit hulilukaarutit. Talvannga atiliuruvit maniliqutikhanganik uumani nirb.ca naunaiqhimayuq qaritauyakkut uuktuut apirhuut naunaiyaqtitaa Ikayuqtiuyut naunaiyariami hapkuat naunaitkutaq piyakhangit aullaqtittaalu naunaiyainiq havaangit. Ayurnatqiaq havauhikhat hivumuuqhimayuqlu pivallianiit pipkaidjutiniaqtuq amihunik iliuraqtauyakhaq uuktuutinut apirhuut; tukhiutiniit ikayuqtauniaqtuqlu tuniqhaininnganit aadlanik ikayuutauyut naunaitkutaq, ukunatitut huradjanik munariniq munarilunilu ihumaliurutinik, utuqqarnitanik/ingilraaqnitat uyarannguqtut naunaiyainiq qanuriliurutingit, nunauyat, hunavaluilluuniit.

Iniqtirumi qaritauyakkut uuktuut apirhuut Ikayuqtiuyut apiriyauniaqtuq tunigiami naunaitkutaq piyuq inungnut ilaupkaininnganik uqaqatigiikniqlu akhuurutauyut piyut Havauhikhamut. Piyuq qanuraalukninnga piumayauyuq aulapkaininnga, ayurnaittut naittut Qablunaatitut, Inuktitut, Inuinnaqtun unalu/unaluuniit Uiviititut ihariagiyauniaqtut tuniyakhallu NIRB-kut aullaqtinnagu inungnut qanuqtut ihumagiyamiknik. Iniqtirumiuk qaritauyakkut uuktuut apirhuut Qablunaatitut, tamna naunaitkutaq nuutiqtauniaqtuq Inuktitut, Inuinnaqtun Uiviititullu uuktuutingit ikayuriami numiktirninnga una naunaitkutaq Ikayuqtiuyumit.

Ikayuqtiuyut uuktuinnarialik maniliqininnganik iniqtiqlugulu NIRB-kut qaritauyakkut uuktuut apirhuut piumagumi; tuniyauyut uuktuutit ilitariyauniaqtut NIRB-kunnit, kihimi naunaiyainiq aullaqtilimaitait pigumitku pitquininnga naunaiyainiqmut ukuanit Nunavut Parnainirmut Katimayiingit (NPC) pigumitku. Ihumagigukni havauhikhat tukhiutinik ihariaginiaqtuq naunaiyainiq NIRB-kunnit, iniqtiquyauyat qaritauyakkut uuktuutit numiktirninngalu ikayuqtiuyuq titiqqat qilaminnuaq, tuuliiqnaittumik taimaa naunaiyaininnga aullaqtiqqat.

Havauhikhaq tukhiutiniit piliuqtauyukhaq tunigiami ayurnaittumik uqauhinga naunaitkutaq piqaqtumik naunaitkutamik taimaa naunairiami NIRB-kut inungillu kangirhigiamikni tautuktuuyaaqtamiknik piumayauyuq hulilukaarutit qanuqtutlu piniaruknaqhiyuq ayurhautinginnik munariyauniaqtuq Ikayuqtiuyumit. NIRB-kut havakvinga uqaqatigiinarialik humaangittuq humunngaqqat ikayuriami kangirhipkaigiamiknik huna naunaitkutaq nakuuniaqtuq ikayuriami havauhikhat tukhiutinik.