Qanuqtut tuniniaqqigu uqaqtakhangit?

Tamaita NIRB naunaiyainiq piqaqtuq inuknit uqaqtakhamiknik taimaa 21nut ublunut. Taimaa naunaiyainiq aullaqtirumi, inuknut naunaipkarniaqtut tuniluni qaritauyakkut titiraqlugit piqaqtuq piyunut nunallaanut, tikkuaqtauyut Inuit timiqutigiyangit, kavamatkunni atan’nguyangit aadlallu ilauyumayunut. Ilauyumayut tuniquyauyut uqaqtakhamiknik piumayanginnik havauhikhaq qanuriliurutauniaruknaqhiuq NIRB-kunnut ihumagiyakhanginnik. Tamaita uqaqtakhangit piliurhimayut ihivriuqtillugit titiraqtauyut NIRB-kunnut qaritauyakkut atiliurniq takuinnarialik inungnit. Uqauhiit tuniyaulaqmiyut quyagitnaq taphumunga Hulinit Naunaiyaqni tamnalu Huliniit Munarini Havagutit hugiaqtauniatlu pinnarianikpata tapkunanga Nunavut Aviktulikyiit Katimayit (NIRB).

Piqartuq tallimanik pityuhiit tunihiyaq uqauhiqnik tapkununga Nunavut Aviktulikyiit Katimayit (NIRB):

  1. Titiqlugu Uqaqhimayangit Titiraqtukhaq talvani Kitunuliqaak Atiliurvik (takulugu ataani tuhaqpaliariami)
  2. Tuyuqlugu qaritauyakkut talvunga info@nirb.cauqauhiqnik
  3. Hivayaqlugu tamna Nunavut Aviktulikyiit Katimayitkut (NIRB-kut) akiittuq nappaa: 1-866-233-3033
  4. Tuyutigilugit uqauhiqtit talvunga Nunavut Aviktulikyiit Katimayit (NIRB) kayumiktuurut: 1-867-983-2594
  5. Tatatiqlugu alilayuq uqaqhimayangit titiraqtukhaq ilangani tapkuat Nunavut Aviktulikyiit Katimayitkut (NIRB-kut) inungnut katimaniani tunilugulu ilanganut Nunavut Aviktulikyiit Katimayitkut (NIRB-kut) havaktiat

 

Qanuq tunihiyaq uqauhiqmik tapkununga Nunavut Aviktulikyiit Katimayitkut (NIRB-kut) Kitunuliqaak Atiliurvik

Atuqtakhaq 1: Talvungaulutit www.nirb.ca sainiqlutit titiraqaqviknut. Ttiraqaqvitkuvin, pinguqtitlugu tamna naqitlugu Register for an account

Sign in Box

 

Atuqtakhaq 2: Naqitlugu tamna Kitunuliqaak Atiliurvik naqitakhaq nalvauyuq ataani taphuma sainiqvik qiuqut.

Public Registry Button

 

Atuqtakhaq 3: Qiniqlugu tamna havanguyuq maligumayat. Una pilaq ililugu tamna havanguyup atia uvaluniit nappaa talvunga qiniqnia qiuqut (tuhaqhit: taman havanguyuq atia titittiarialik ulamniqtailugu. Titiraqtitaqlugu talvunga havanguyuq nappaa tamnatut “17SN034” piqarutauniaq nalaumaniqhamik qiniqnia qanuritnit). Nalautpalilaqtat qinirniq atuqlugu titiraqpalliqni qinirniq atulaqnit piqaqtitauyut ataani taphuma qinirniq qiuqut.

Search the Public Registry

 

Atuqtakhaq 4: Niruaqlugu tamna havanguyuq qiniqtat talvanga titiqat qinirniq qanuritnit. Naqitlugu tamna ataagut titiqhimayuq taiguhia.

Project Link

 

Atuqtakhaq 5: Talvaniliqutit titirani “Havanguyuq Titiraqutai”. Tuniyanga uqauhiq uumunga titiraq, naqitlugu tamna “Uqaqhimayangit Titiraqtukhaq” naqitvia nalvauyuq talvani qulaani taliqpiani makpirap.

Comment Form Button

 

Atuqtakhaq 6: Una pipkaqniagatit talvunga Qaritauyakkut Uqaqhimayangit Titiraqtukhaq. Nirualaqtutin titiraqnia tamna tatatiqvik hatqumiyuq talvani takukhauviani uvaluniit qaritauyanit pilugu titiraq uqauhiqnut. Titiqtuqtaruktit tamaita qiuqutit uvaluniit pitaruktit qaritauyakkut titiraqtit, naqityavat “Tunilugu.”

Comment Form

 

Piyumavit tuhaumatitaunginnarniq taphumunga havanguyumun tuhaumayumayaqnut? Naqitlugu tamna Maliglu una Havaariyauyukhanut naqitvia nalvauyuq haniani taphuma “Uqaqhimayangit Titiraqtukhaq” naqitvia. Naqitlugu hamani tuhaqpaliriami.