Iniqtirumi naunaiyainiq naunaiyainiqmik havauhikhaqnut tukhiutinik, NIRB-kut tuniniaqtuq naunaiyainiq ihumaliurninnga taiguagakhaq Ministamut munariniqaqtuq pikaidjutigiami piumayauyuq hulilukaarutit. NIRB-kut akhuurninnga ilaliutiniaqtuq pitquyauyuq piyuq iluittumut avatiliriniqmut ihivriuqniq ihariagiyauyuq, unaluuniit havauhikhaq piniaqtuq pitquyautiqarluni havauhikhaqmut-piyuq Atuqtauvaktunut Qanurittaakhainganinginnullu. NIRB-kut naunaiyainiq ihumaliurninnga taiguagakhaq iliuraqtauyuq uumunnga qaritauyakkut inungnut atiliurniq naunaitkutillu tuniqhaiyut qaritauyakkut titiraqvinganut tuniqhaiyukhaq atiliurhimayuq naunaiyaiyakhamik. Amigaittut havauhikhaq tukhiutiniit piyut naunaiyainiq angiqtauyut piyakhaq pitquyauyumik Atuqtauvaktunut Qanurittaakhainganinginnullu, Iluittuq avatiliriniqmut ihivriuqniit pihimayuq angiyumut piliurninnga havauhikhat, havauhikhat piqaqtuq akhuurutauyuq inungnut ihumaalutingit unalu havauhikhat atuqtuq ilitariyauyuq nutaanguqtiriniq qanuriliurutingit ilihimayaungittuq.

Kaanatap avikturhimayullu kavamangit, tikkuaqtauyut Inuit timiqutigiyait aadlallu timiqutigiyangit munariyuq pipkaidjutiyuqlu piumayauyuq hulilukaarutit ihumagiyauyut ittuq “pipkaidjutiyuq timiqutigiyangit”. Munariniqaqtuq kavamatkunni Minitait tuniniaqtut, titiraqluni, ihumaliurninnga titiqqat angiqtait, aadlatqiitlu pingittullu pitquyauyut NIRB-kunnit. Talvannga ihumaliurninnga titiraq tuniyaukpat, pipkaidjutiyuq timiqutigiyangit tunittaaqtuq laisinik, naunaitkutanik angirutiniklu malikhugu nanminiit havaat.

NIRB-kut pittaaqtuqlu piliuriami munariniqmut pinahuarutinik havauhikhamut naunaiqniaqtaa munariniq ikayuqtiuyumut, NIRB-kunnut kavamatkunnulluuniit. Munariyuq piyakhangit havauhikhamut angiqtauyuq pigiami talvanngat NIRB naunaiyainiq ilaliutittaaqtuq tuniqhainiq Ukiuq Tamaat Unniutjutinik aadlalluuniit naunaiyaqtinnagu hunavaluit.