Tamaita inungnut uqaqtakhangit tuniyauyuq ukunannga Nunavut Ayurhautingit Ihivriuqniqmut Katimayiingit pingittut ukununnga havauhikhaq-ihuaqtuq ihivriuninnginnut (takuinnarialik inungnut atiliurniq) titiraqhimaniaquq hamunga taimaa naunariami piinarialaqihimayuq Nunavunmiutanut, inungit Kaanatami, aadlallu ilauyumayunut.

“NIRB Maliguarutingit Ihuaqhainikhanut Inikhautikhangit” turaaqtauhimajuq uvani Nunavut Ujaraqtarviujunit Katimavlutik, Iqaluit, NU, Qitiqqautijuq 3, 2019
Qablunaatitut - Inuktitut

“NIRB Tamatkiumavikhangit” turaaqhimalugit uvani Upalungaiqhimayangit unalu Nunavt Havagviannit Ukiumi Katimaryuaqtut (AGM), Ikaluktutiak, NU, Hikutirvia 2018 mi
Qablunaatitut - Inuinnaqtun - Inuktitut

“NIRB Tamatkiumavikhangit unalu Nalunaitkaqhimayut”turaaqhimalugit uvani Qitirmiut Miiyat Katimayunut, Ikaluktutiak, NU, Apitilirvia 2018 mi
Qablunaatitut - Inuinnaqtun - Inuktitut

“Ikayuqtangit Nunavut’ip Maliguarutingit” ilaliutigiyangit Ahinnaq Sanat Katimayiralaat ukunanngat Ukiuqtaqtumi, Ikaluktutiak, NU, Apitilirvia 9, 2018 mi
Qablunaatitut

“Nunavut Avatiligiyit Katimayit: Havaktit Tamaita Takuni” piqaqtitauyut tapkununga Sivuliuqtiunirmut Ilinniarniq Havagutit, Ikaluktutiak, NU, May 15, 2018
Qablunaatitut

“Tamaat-Nunatagiyauyuq Avatiliqutit Naunaiyaqnit (EA) amanlu Aulattiyit Katimayit Katimaniq: Ikayuqtigikhutik Humiliqak Tahamani Kanatamiuni Nunatagiyauyuni” atuqtauyuq talvani Ukiuqtartuq Katimayit Ihuaqhihimaninut Pivaliatitni Havaqatigit Ilagit Ukiuqtartuq Avatiliqutit Aktuanit Naunaiyaqnit (EIA) Havaqatigit, Yellowknife, NT: April 24-26, 2018
Qablunaatitut

“Kanataup Ukiuqtartuq Pityuhi tapkununga Avatiliqutit Aktuanit Naunaiyaqnit (EIA): Tamaita takuni tapkuat Nunavut Aktuanit Avatiliqutit” atuqtauni tahamani Ukiuqtartuq Katimayit Ihuaqhihimani Pivaliatitni Havaqatigit Ilagit Ukiuqtartuq Avatiliqutit Aktuanit Naunaiyaqnit (EIA) Havaqatigit, Yellowknife, NT: April 24-26, 2018
Qablunaatitut

“Nutpalianiq Hivunmun: Atuliqtukhat Pityuhit Nakuuhivalliqni talvani Nunavut Avatiligiyit Katimayit” hatqiqtauyut talvani Nunavut Uyagakhiurniqmun Katimaqyuarniq, Iqaluit, NU: April 9-12, 2018
Qablunaatitut

“Atugakhaliat Avatiliqutit Naunaiyaqni tahamani Baffin Bay tamnalu Davis Strait” hatqiqtitauyut talvani Ukiuqtartuq Uqhuqyuaq Kaasitlu Katimaqyuarniq, Calgary, AB: March 20, 2018
Qablunaatitut

“Ihuilutinik Qauyihaiyut Nunavunmi” aullaqtitauhimayut talvunga Nunavunmi Qauyihaiyit Katimayiinut, Kuin Kivgaqtianit Kaniitianik Hivuliqtighait Katimavianit, Iqaluktuuttiaqmi, Nunavunmi: June 5, 2017
Qablunaatitut

“Ilittuqhitiyut Hilam Aallannguqpallianianik Nunavunmi Tamaat EIA-kut” ” aullaqtitauhimayuq talvani IAIA17-mi, Ihuilutinik Qauyihaiyut Ikayuutainit talvunga Nunaqyuami Havaangit Ilittuqhitinahuaqtunik Hilam Aallannguqpallianianik, Montreal-mi, QC-mi: April 5, 2017
Qablunaatitut

“Ihuilutinik Qauyihaiyut Havauhighait Nunavunmi” aullaqtitauhimayuq talvani IAIA17-mi, Ihuilutinik Qauyihaiyut Ikayuutainit talvunga Nunaqyuami Havaangit Ilittuqhitinahuaqtunik Hilam Aallannguqpallianianik, Montreal-mi, QC-mi: April 6, 2017
Qablunaatitut

NIRB-kut Havaanga uumani Tariuqmi Munariniq” tuniyauyuq Hudson Bay Katimayiit Ayuirhainiq, Chisasibi, QC: November 8-9, 2016
Qablunaatitut

Nutaat Aadlangurniit Nunavuutim Munarininnganut Piplutik: Naunaitkutat NIRB-kunnut Havaangit unalu Ikayuutingit” tuniyauyuq Nunavut Uyarakhiurniqmut Katimatillugit, Iqaluit, NU: April 7, 2016
Qablunaatitut

Ayurhaqtitaa Ihivriuqniqmut Nunavunmi: Hungiutiyuq avatinganut” tuniyauyuq uumain RemEAST 2015, Piliqtut Pivikhaqautinik unalu Akhuurutingit Ungahiktuni Avatinginnit: Tariumi Qablunaat Nunagiyangit Kaanatap Ukiuqtaqtinginnut, Halifax, NS: November 9-10, 2016
Qablunaatitut

Nunavut Aviktulikyiit Katimayiit (NIRB): Naittuq unalu Havauhikhaq Nutaanguqtiriniit” tuniyauyuq Kitikmeot Inuit Katimayiingit Ukiumi Katimapkainiq, Iqaluktuutiami, NU: October 5-7, 2015
Qablunaatitut
Inuktitut
Inuinnaqtun