Havaariyakhat: 
Qaritaujaliqidjutikhanik Ikajuktiujut Tutqikhaiji
Qaritauyakkut turaarutaa: 
Hivayautaa: 
(867) 983-4623

Brydon talvangaqhimayugaluaq Winnipeg MB. Havakhimayuq tapkunani Nunavut Aviktulikyiit Katimayiit (NIRB) taimanga Aagasi 2019. Brydon uqartuq Qablunaatun ilittumayuqlu ilaitnik Inuinnaqtun piqatigilugu Aipariliqtani. Tamna Avatiliqinirnut Qauyihaqtuliqiyi havat ilalgit ihuaqhihimani tapkuat Nunavut Aviktulikyiit Katimayiitkut (NIRB-kut) tapkuatluttauq Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit qaritauyakkuvia, munariplugit tuhatyutit uqaqtiuyutlu hanalrutai, havariplugit Pilaqni Tuhagakhat Inmigurutitlu tukhirautit ikayuqnilu tapkuat Pitquhiliqutit Kivgaqtutit naunaiqni iliuqaqnilu tuhagakhat talvunga inungnut titiraqutit. Brydon atuqhimayai amihut ilihautit tapkunani HTML/CSS (qaritauyakkuvit pivaliatitni) atuqhimayailu avataani 20 ukiut atuqhimani havarini tuhatyutit hanalrutit. Takulaqtat hulititlugu Brydon talvani Kamiuniti Haalmi tuhaqnaqtitiyit tikittarangata nunaliknut, aulaniaqtai tuhaqnarutit uvaluniit nipiliuqni qunngiaqtauyut.