Havaariyakhat: 
Qauyihainirnut Kiuliqiyi I
Qaritauyakkut turaarutaa: 
Hivayautaa: 
(867) 983-4607

Cory pirurhaqtuq talvani North Bay, Ontario ilaulirtuqlu tapkununga katimayit talvani Nuvipa 2018. Havarihimaya pitaqtani B.Sc. talvani angilrariyamini nunagiyani aulartuqlu talvunga Ottawa, Ontario pikhaminut M.Sc. Uqalartuq tamatkiknik Qablunaatun tamnalu Frenchtun pihimayuqlu attaqtuyumik atuqhimania uumayuliriniqmun naunaiyainiq. Havakhimayuq havanguyuni aalatqiktuni tapkunanga nunatuqtit angutikhat amigaitni qanuritnit tahamani Gros Morne Nunaqyuaqmi Minnguiqhiqvik Newfoundland (katutyiqatigiplugit Minnguiqhiqvit Kanata) piguqhautiqariangi nautiavaluit tahamani Ukiurtaqtuani Ontario naunaiyaqninut qanuqtut nunatagauyuniliqninut aktuayauyut nautianguqnit kivgaqtutit nautyutailu amigaitni aaniaqtailini talvani Ottawa Ontario. Hilataani havaq, aliagiya atuqpaknia angunahuaqattarniq, iqalukhiurniq qinirniqlu nunami. Tamna nuliakhalu tamaqmik hulinahuaqpaktuk atuqhugit piqaiyarniq pihukniqlu nunaliuyumi.