Havaariyakhat: 
Qauyihainikkut Kiuliriyi
Qaritauyakkut turaarutaa: 
Hivayautaa: 
(867) 983-4606

Heather Ilitaridjutilik Iliharyuaqhimaningit Avatingnut-Avatiliqiniq Ihivriurningit nuutiqtiqtuq Iqaluktutiamun talvani Tattiarnarvik, 2013-mi ilauyami tapkununga NIRB-kut taphuminga Qauyihainirnut Kiuliqiyi. Uvani 2016 mi ahinit havaaqarmiuyuq Atuagaliurniq Kiuliqiyiuvluni havaanga munariyangillu aulapkaivakhugit NIRB havaktiita tunihimayauyut uvunga Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit inikhaliurutikhait havakhutik Parnaiyainikhainnut Avatiliqinirnut Ihivriurnikhait iluani Qikiqtaaluk Ikirahagmilu. Heather quviagiyangit nunaqalirami Iqaluktuuttiami aullaarnirnitlu aliagiyangit.