Havaariyakhat: 
Atannguyaq, Aktuqtaunianut Qauyiharningit
Qaritauyakkut turaarutaa: 
Hivayautaa: 
(867) 983-4617
Keith inuuhimayuq Bathurst, New Brunswick-mi, havalihaaliqtuq Katimayiuyuni Qitiqautiyuq 2017 mi Qauyihainirnut Kiuliqiyi II, talvannga Kamagiyi, Aktumayunik Qauyihaiyini Apitilirvia 2020-mi. Nunavunmungautinnagu, havaktuq NB Havakvinga Nunanganut Ikayuutinginnullu maniqqami naunaiyaiyuq nunannganik ikayuqtiuyuq iliharutinganik iniqtirmagu Iliharvikyuanganit New Brunswick, uyarakhiurvikmi naunaiyaiyuq nunaryuaptiknik. Uvani 1998-mi, Iqaluktuuttiarmunngauhimayuq ilauqatauvluni Nunavut Tunngavinga’t Havagviata Nunat Avataitalu, havakhimmaaqhuni hamanngat 1998 mit uvunga 2015-mut, havaariyaraluanga Aulattittinirnut Nunaliqiyi kinguanilu Angayuqaaq Kiuliqiyi – Uyarat, Uqhuryuat unalu Kaasiliingit. Taima havakhimalraanga uvani NTI-mi, havakhimagaluaqhuni ikayuqtiuvluni haffumani TMAC Resources ilauqatautinnani NIRB-nit. Keith nunaqaliqtuq Iqaluktuuttiarmi nuliangalu, qaffinnuanit pussiqaqhutik, qaffit ukiunganit atannguyauvluni qaptiriyitkut Iqaluktuuttiaq Qaptiriyit Havagviat.