Tamaita taiguagakhat, inungnut naunaipkaininngit, apiriyut tukhiutinik aadlallu tuhaqtipkaidjutingit tuniyauyuq ukunannga Nunavut Ayurhautingit Ihivriuqniqmut Katimayiingit pingittut uumunnga havauhikhaq-ihuaqtuq ihivriuninnginnut (takuinnarialik uumani inungnut atiliurniq) titiraqhimaniaquq hamunga taimaa naunariami piinarialaqihimayuq Nunavunmiutanut, inungit Kaanatami, aadlallu ilauyumayunut.

 

Tukhiraut Uuktuqtukhanut
PIGIARUT: Naunaiyaqlugit tapkuat Nunavut Aviktulikyiit Katimayiitkut (NIRB-kut) Aulatyutit Aulattityutitlu Maligait UUKTURUTIT
PITAQNI TIKITTIQLUGU: Tattiarnaqtuq 9, 2019

190917-RFP for NIRB Operational and Admin Policy Review-OEDE.pdf

190722-NIRB 2019-20 Operational and Administration Policies-FEDE.pdf