Tamaita taiguagakhat, inungnut naunaipkaininngit, apiriyut tukhiutinik aadlallu tuhaqtipkaidjutingit tuniyauyuq ukunannga Nunavut Ayurhautingit Ihivriuqniqmut Katimayiingit pingittut uumunnga havauhikhaq-ihuaqtuq ihivriuninnginnut (takuinnarialik uumani inungnut atiliurniq) titiraqhimaniaquq hamunga taimaa naunariami piinarialaqihimayuq Nunavunmiutanut, inungit Kaanatami, aadlallu ilauyumayunut.
 

  • IQALUKTUUTTIAQ, NU – May 02, 2023: Nunavunmi Avatilirinirmut Katimayiit Tuhaqtitiiliqtut Aallanguqtirniq Havaktini Hivuliqtiunikkut.
                            -Tuhagakhat Tuhaqtakhaq

  • Una Nunavumi Avatilikiyin Katimayin (NIRB) unalu Mackenzie Valley Avatilikiyin Katimayin (Avatilikiyin Katimayin) aglautihimajuk nutaamik Kangiqhidjutaujuq Angiqatigiikhimajut (MOU) tiliuriami angikliktiriamilu akhuuqhimajangit havaqatigiiktut atauttimut ihuiluutauninganit ihivriuqhijut uvani Kanata’m Qulvahiktumi.
                           - Tuhagakhat Tuhaqtakhaq
  • Tapkuat Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit (NMC) aliahuktut tuhaqhityutiginia nutanguqhimayuq qaritauyakkuvik (https://www.nunavutmarinecouncil.com/ikt/) atuliqtitauyuq ilagiaqninut ilitturiyauni tapkuat Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit (NMC) tahamnalu tariuqni avatigiyai.