Tamaita taiguagakhat, inungnut naunaipkaininngit, apiriyut tukhiutinik aadlallu tuhaqtipkaidjutingit tuniyauyuq ukunannga Nunavut Ayurhautingit Ihivriuqniqmut Katimayiingit pingittut uumunnga havauhikhaq-ihuaqtuq ihivriuninnginnut (takuinnarialik uumani inungnut atiliurniq) titiraqhimaniaquq hamunga taimaa naunariami piinarialaqihimayuq Nunavunmiutanut, inungit Kaanatami, aadlallu ilauyumayunut.

 

  • Tapkuat Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit (NMC) aliahuktut tuhaqhityutiginia nutanguqhimayuq qaritauyakkuvik (https://www.nunavutmarinecouncil.com/ikt/) atuliqtitauyuq ilagiaqninut ilitturiyauni tapkuat Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit (NMC) tahamnalu tariuqni avatigiyai.

 

  • Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit (https://www.nunavutmarinecouncil.com/ikt/) pinahuaqtangit akimanahuarniq Nunavunmiunut nautkarahuarlutik tilijauliurniq ukunanngat Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit.