Tamaita taiguagakhat, inungnut naunaipkaininngit, apiriyut tukhiutinik aadlallu tuhaqtipkaidjutingit tuniyauyuq ukunannga Nunavut Ayurhautingit Ihivriuqniqmut Katimayiingit pingittut uumunnga havauhikhaq-ihuaqtuq ihivriuninnginnut (takuinnarialik uumani inungnut atiliurniq) titiraqhimaniaquq hamunga taimaa naunariami piinarialaqihimayuq Nunavunmiutanut, inungit Kaanatami, aadlallu ilauyumayunut.
 

  • Una Nunavumi Avatilikiyin Katimayin (NIRB) unalu Mackenzie Valley Avatilikiyin Katimayin (Avatilikiyin Katimayin) aglautihimajuk nutaamik Kangiqhidjutaujuq Angiqatigiikhimajut (MOU) tiliuriami angikliktiriamilu akhuuqhimajangit havaqatigiiktut atauttimut ihuiluutauninganit ihivriuqhijut uvani Kanata’m Qulvahiktumi.
                           - Tuhagakhat Tuhaqtakhaq
     
  • Tapkuat Nunavut Avatoiliriyit Katimayit (NIRB) tapkuanguyut Kavamagiyauqatauyut Inungnut havalgit tapkuninga avatiliqutit naunaiyaqni pivaliatitni havanguyut Nunavutvmi. Tapkuat NIRB-kut qiniqtut pilaqniliknik tukhiraqtut tapkununga havakhat:

                              - Uqaqti/Kipuktaiyi I, II
                              - Pitquhiliqiyi Uqautyiyi II, III
                              - Piqataupkainiq Havakti

           Inikhalgit talvani Ikaluktutiak, Nunavut, tapkuat NIRB-kut piqaqtitiyut havaktinik angiyumik
           pilaqnit havakhat nakuugiyauni, inmingnik pilaliqpalianit havaqnutlu puqtuhivallianit.
           Tapkuat NIRB-kut pipkaiyut nakutqiyaulaqninik manikhauhit tapkuatlu Ukiuqtaqtumi
           Inuuniqmun Ikayuhiat, Haalitirniqmun Ikayuhiat Ikayurutit tapkuatlu ahii ihuaqutit.
           Iglukhaqalarunaqhiyuq.

           TUKHIQLUTIT TALVUNGA: Havaktuliqiyit
           Titiraqaqvia 1360, Ikaluktutiak, NU X0B 0C0
           Fax-kut: 867-983-2594│humanresources@nirb.ca

           Tamaat havaqmun unniqtutit piyaulat qaritauyakkut talvani
           https://www.nirb.ca/ikt/havaarinikkut Tapkuat havakhat
           angmayut inniqhiqlugit.

  • Tapkuat Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit (NMC) aliahuktut tuhaqhityutiginia nutanguqhimayuq qaritauyakkuvik (https://www.nunavutmarinecouncil.com/ikt/) atuliqtitauyuq ilagiaqninut ilitturiyauni tapkuat Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit (NMC) tahamnalu tariuqni avatigiyai.